Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi SOU 2017:22

Publicerad

Utredningen cirkulär ekonomi har överlämnat sitt betänkande Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi till regeringen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 14 januari 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (M 2016:01).

Utredningens huvuduppdrag har varit att analysera och föreslå styrmedel för att främja ökad nyttjandegrad och ökad återanvändning av produkter för att därmed förebygga uppkomsten av avfall. Styrmedlen ska ge incitament till både producenter och konsumenter att främja handeln med begagnade produkter samt stimulera reparationer och uppgradering av produkter. Uppdraget ska i första hand inrikta sig på produkter avsedda för konsumentmarknaden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition