Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Publicerad

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att uppdra åt en särskild utredare att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har bestått i att utreda vissa frågor som rör
skogsvårdslagstiftningen. Uppdraget har omfattat att analysera vem
eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt
skogsvårdslagstiftningen. I denna del av uppdraget har ingått att utreda
om straffbestämmelserna i skogsvårdslagstiftningen är lämpligt
utformade och om de skyldigheter som är kriminaliserade bör vara
det även fortsättningsvis eller om de bör sanktioneras på något annat
sätt.

Utredningen har även haft i uppdrag att se över bestämmelserna om
överklagande i skogsvårdslagen (1979:429). Detta mot bakgrund av
FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande
i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
(Århuskonventionen) och Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
i det s.k. Änokfallet (HFD 2014 ref. 8).

Den sista delen av uppdraget har varit att ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som förenar lämnande av oriktiga uppgifter med en sanktion.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

    Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2015 har statsrådet Sven-Erik Bucht tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (dir. 2015:121). Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden.

  • Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

    Vid regeringssammanträdet den 19 november 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition