Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Ansvarig: Näringsdepartementet

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att uppdra åt en särskild utredare att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har bestått i att utreda vissa frågor som rör
skogsvårdslagstiftningen. Uppdraget har omfattat att analysera vem
eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt
skogsvårdslagstiftningen. I denna del av uppdraget har ingått att utreda
om straffbestämmelserna i skogsvårdslagstiftningen är lämpligt
utformade och om de skyldigheter som är kriminaliserade bör vara
det även fortsättningsvis eller om de bör sanktioneras på något annat
sätt.

Utredningen har även haft i uppdrag att se över bestämmelserna om
överklagande i skogsvårdslagen (1979:429). Detta mot bakgrund av
FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande
i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
(Århuskonventionen) och Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
i det s.k. Änokfallet (HFD 2014 ref. 8).

Den sista delen av uppdraget har varit att ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som förenar lämnande av oriktiga uppgifter med en sanktion.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

    Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2015 har statsrådet Sven-Erik Bucht tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (dir. 2015:121). Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden.

  • Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

    Vid regeringssammanträdet den 19 november 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition