Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Utvecklingen av intergenerationell rörlighet i Sverige SOU 2019:55

Publicerad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2019 utarbetas inom Finansdepartementet
under ledning av enheten för ekonomisk-politisk analys. I samband
med utredningen genomförs ett antal specialstudier. Dessa publiceras
som fristående bilagor till utredningen. 

Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra
kunskapsläget om integenerationell inkomströrlighet. Fokus ligger
på den intergenerationella rörlighetens bestämningsfaktorer och
utvecklingen i Sverige över tid. Ett av rapportens bidrag är att för
första gången skatta trender i intergenerationell inkomströrlighet i
Sverige för män och kvinnor.