Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En utvecklad vattenförvaltning – volym 1 och 2 SOU 2019:66

Publicerad

Vattenförvaltningsutredningen har lämnat sitt betänkande En utvecklad vattenförvaltning till regeringen.

Ladda ner:

Vattenförvaltningsutredningen har haft i uppdrag att bl.a.:

  • föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten som uppfyller ramdirektivets krav,
  • föreslå hur finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition