Kommittédirektiv: Översyn av vattenförvaltningens organisation Dir. 2017:96

Publicerad

En särskild utredare ska utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten som uppfyller ramdirektivets krav,
  • föreslå hur finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Förslag till förändringar ska syfta till att säkerställa att EU:s
ramdirektiv för vatten följs. Utredaren ska vid utformning av
förslagen ta särskild hänsyn till behovet av en tydlig ansvarsfördelning,
en legitim och öppen beslutsprocess för miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner samt samverkan
på regional och lokal nivå. Utredaren ska även särskilt uppmärksamma
hur avvägningar mellan effekter på andra miljö och
samhällsmål kan beaktas när miljökvalitetsnormer fastställs
och åtgärdsprogram och förvaltningsplaner utformas i vattenförvaltningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition