Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Hårdare regler för nya nikotinprodukter SOU 2021:22

Publicerad

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet anser att den svenska strategin på tobaksområdet bör ha som övergripande mål att begränsa all användning av nikotin.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

 • att det ska införas ett förbud mot vätskor som är avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak,
 • en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter,
 • ett generellt krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter,
 • produktkrav för tobaksfria nikotinprodukter som måste uppfyllas för att produkterna ska få tillhandahållas,
 • att tillverkare, importörer och distributörer ska vara skyldiga att vidta åtgärder om de anser, eller har skäl att anse, att en tobaksfri nikotinprodukt inte är säker, av god kvalitet eller på annat sätt inte är förenlig med den föreslagna lagen eller anslutande föreskrifter,
 • en ordning för tillsynen av reglerna om tobaksfria nikotinprodukter som i allt väsentligt följer den ordning för tillsyn som gäller på övriga tobaksområdet.
 • att Folkhälsomyndigheten, kommunen, Polismyndigheten och länsstyrelsen får möjlighet att meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att reglerna om tobaksfria nikotinprodukter ska följas,
 • att snussubstitut ska omfattas av livsmedelslagen vilket bland annat innebär krav på godkännande av livsmedelsanläggningar och att Livsmedelsverket ges möjlighet att utfärda föreskrifter.

Den nya lagen och förordningen om tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet ska få tillhandahållas på marknaden även efter ikraftträdandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av vissa frågor på tobaksområdet

  En särskild utredare ska se över vissa frågor på tobaksområdet. Meningen är att säkra en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter och – om det behövs – tobaks- och nikotinfria produkter som används som tobaksvaror.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet anser att den svenska strategin på tobaksområdet bör ha som övergripande mål att begränsa all användning av nikotin.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen omfattar också sådana nikotinprodukter som ännu inte har tagits fram.

Proposition (1 st)

 • Hårdare regler för nya nikotinprodukter

  Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Riksdagsbeslut

Laddar...