Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Använd det som fungerar SOU 2021:26

Publicerad

Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. En problembild som anges i direktivet är att insamlingen av småelektronik som är avfall har en nedåtgående trend och att det är i dagsläget svårt att nå insamlingsmålet på 65 procent.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå hur producentansvaret för elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Om utredaren finner att andra alternativa lösningar än pant skulle vara mer kostnadseffektiva, mer samhällsekonomiskt effektiva, mer förenliga med en cirkulär ekonomi eller av andra skäl mer motiverad så ska även sådana lösningar presenteras.

I utredningen ingick även att kartlägga befintliga flöden av småelektronik i samhället samt hur konsumenter och företag hanterar uttjänt småelektronik. Dessutom skulle utredaren föreslå hur de svenska bestämmelserna om producentansvar för elutrustning ska anpassas så att de uppfyller minimikraven för ett utökat producentansvar i avfallsdirektivet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Pantsystem för småelektronik

    En särskild utredare ska föreslå hur producentansvaren för elutrustning kan kompletteras med krav på pant för småelektronik. Med småelektronik menas exempelvis mobiltelefoner, läsplattor och annan mindre elektronisk utrustning. Syftet med uppdraget är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Använd det som fungerar

    Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. En problembild som anges i direktivet är att insamlingen av småelektronik som är avfall har en nedåtgående trend och att det är i dagsläget svårt att nå insamlingsmålet på 65 procent.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...