Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59

Publicerad

En dörr öppnas mot en väg som leder mot ljuset

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Detta med särskilt fokus på kortare väntetider. Utredningen presenterar här delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

Ladda ner:

I betänkandet föreslår utredningen bland annat följande:

Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet

Utredningen föreslår:

 • att regeringen tillsätter en kommitté för regelbunden återkommande uppföljning och dialog med varje region kring regionens tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den regionala handlingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök. Målet ska vara att genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete för bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska också vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs ledamöter utses av regeringen efter samråd med regionerna.

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information om patienters valmöjligheter 

Utredningen föreslår:

 • att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem genom att komplettera, uppdatera och tillgängliggöra information som möjliggör för regionerna att i realtid söka ledig kapacitet i hela landet för vård till väntande patienter och få information om villkoren för nyttjande av den vården.
 • att Socialstyrelsen ges ett flerårigt uppdrag att ansvara för kontinuerliga kunskapshöjande insatser för invånare, olika patientgrupper, hälso- och sjukvårdens professioner och vårdens aktörer i övrigt. Målsättningen med insatserna ska vara att höja kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ges i uppdrag att återkommande utvärdera insatserna och följa upp kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter, bland annat genom kännedomsundersökningar.
 • att regeringen under 5 år ska stimulera ett regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter inom olika områden för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Möjliga områden för regiongemensam pilotverksamhet kan vara produktions- och kapacitetsplanering och samordnade upphandlingar.

Nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Utredningen föreslår att det införs nya bestämmelser i hälso- och
sjukvårdsförordningen med följande innehåll:

 • Regionerna ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på
  distans via telefon. Rådgivningen via telefon ska vara anpassad till
  personer med nedsatt tal och hörsel.
 • Regionerna ska erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
  och information om hälso- och sjukvårdsrådgivning på en webbplats
  på andra språk än svenska under vissa förutsättningar.
 • Den som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska,
  om behov finns vid allvarlig händelse, besvara samtal från enskilda
  som vistas i andra regioner och överföra samtal till de som bedriver
  sådan verksamhet i andra regioner. Regionen ska säkerställa
  att tekniska lösningar a nvänd s som möjliggör detta.

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Utredningen föreslår att:

 • Tillgänglighetsöverenskommelsen ska innehålla flera delar. Prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete
  kvarstår sedan tidigare överenskommelse, men vidareutvecklas.
  En ny del om regiongemensam pilotverksamhet införs. Denna del
  syftar till att under 5 år stimulera regionerna att bedriva regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad kapacitet och effektivitet. Som alternativ kan denna del genomföras
  genom ett tillfälligt statsbidrag via Socialstyrelsen. Jämfört med
  den nuvarande överenskommelsen föreslår utredningen att en
  större andel av överenskommelsens totala medel går till det strategiska utvecklingsarbetet.
 • Modellen för uppföljning och prestationsersättning för kortare
  väntetider ska, i likhet med den nuvarande modellen, innehålla
  mått som berör primärvården och den specialiserade vården, där
  barn- och ungdomspsykiatri följs och ersätts separat från övrig
  specialiserad vård. Uppföljningsmåtten och prestationskraven
  inom respektive område utvecklas för att ta mer hänsyn till aspekter
  som är särskilt relevanta för personer med kronisk sjukdom, för
  att minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård
  samt för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning
  inom väntelistan.
 • Överenskommelsen ska innehålla utökade krav på regionerna och
  SKR om förbättrad kvalitet i inrapporterade data till väntetidsdatabasen. Den ska också innehålla krav på SKR om förbättrad presentation av väntetidsdata.
 • Regeringen ska tillsätta en utvidgad och fördjupad granskning av
  väntetidsdatabasens kvalitet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

  Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren även ska lämna nödvändiga författningsförslag inom ramen för uppdraget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter, där utredaren lämnat bedömningar i delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – strategisk, långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59).

 • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

  Regeringen tillsätter en delegation som ska arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Inriktningen ska vara att korta väntetiderna. Skälet till satsningen är bland annat de uppskjutna vårdinsatser som covid-19 har förorsakat. Nu måste dessa tas omhand.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...