Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Rätt mottagare Granskning och integritet SOU 2021:99

Publicerad

Slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden. Den 12 november 2020 utvidgades uppdraget till att även avse att analysera och ta ställning till inrättande av en stödfunktion som ska kunna bistå beslutsorgan vid en fördjupad granskning av en bidragssökande organisation eller av annan offentligt finansierad verksamhet. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Rätt mottagare

    Slutbetänkande av Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället.

  • Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet

    Regeringen beslutade den 29 oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113).

Lagrådsremiss

Proposition