Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi SOU 2022:17

Publicerad

Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan utformas baserat på uppnådda språkresultat.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

 • Ett nytt bedömningsinstrument utvecklas som kan användas som såväl progressionstest som lärverktyg.
 • Huvudmannen för utbildningen ska ansvara för att progressionstest genomförs, men lärare bestämmer när eleven ska göra testet.
 • En tvärvetenskaplig testenhet, kallad bedömningscentrum, inrättas vid Stockholms universitet. Bedömningscentrumet ansvarar för framtagning, drift och utveckling av progressionstestet.
 • Bedömningscentrum ska ges i uppdrag i att förbereda inför ett införande av föreslaget progressionstest och lärverktyg i sfi. Vidare ska de bygga upp bedömningsinstrumentet och konstruera och pröva ut progressionstestets frågor och innehåll.
 • Ersättningen, kallad sfi-peng, föreslås betalas ut utöver befintlig finansiering av sfi. Utredningen föreslår att potten för den rörliga ersättningen ska motsvara en (1) procent av de totala kostnaderna för sfi-utbildning i riket.
 • Utbildningsanordnarna ska använda bidraget till insatser de själva har identifierat kan öka elevernas måluppfyllelse.
 • Implementering av systemet har tre faser bestående av uppbyggnad av bedömningsinstrument vilket föreslås ske under åren 2023–2024, försöksverksamhet och utvärderingsperiod under åren 2025–2027, samt ett fullt genomförande från 2028 om utvärderingen faller ut väl.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till utredningen Sfi-peng till utbildningsanordnare

  Förlängd tid för uppdraget.

 • Sfi-peng till utbildningsanordnare

  En särskild utredare ska föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) som baseras på uppnådda språkresultat, en s.k. sfi-peng, kan utformas. Syftet med en sådan ersättning ska vara att stimulera och ge utbildningsanordnare stärkta incitament att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, så att resultaten och genomströmningen i sfi förbättras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

  Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan utformas baserat på uppnådda språkresultat.

Lagrådsremiss

Proposition