Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv SOU 2022:38

Publicerad

Utredningens över­gripande upp­drag har varit att se över föräldra­balkens regler om föräldra­skap och i övrigt över­väga vissa föränd­ringar av de familje­rättsliga reglerna.

Ladda ner:

Syftet med upp­draget har varit att – med utgångs­punkt i barnets bästa – åstad­komma en mer samman­hållen, köns­neutral och jämlik reglering om föräldra­skap samt regler om föräldra­ansvar som är anpas­sade till olika familje­konstella­tioner. I upp­draget har ingått att ta ställning till bland annat

  • hur föräldra­balkens regler om föräldra­skap kan utformas för att bli mer över­skådliga, enhet­liga, hel­täckande, köns­neutrala och inklu­de­rande samt enklare att tillämpa,
  • om utrymmet att häva ett föräldra­skap ska begränsas,
  • om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adop­tera gemen­samt eller adoptera varandras barn, och
  • om förut­sätt­ningarna för ett barn att upp­rätt­hålla sin relation med en social förälder efter en separa­tion eller en föräl­ders döds­fall behöver för­bättras, och om det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att under­lätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldra­ansvar.

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En föräldra­skaps­rättslig lagstift­ning för alla

    En särskild utredare ska se över utform­ningen av föräldra­balkens regler om föräldra­skap och i övrigt överväga vissa föränd­ringar av de familje­rätts­liga reglerna. Upp­draget syftar till att – med utgångs­punkt i barnets bästa – åstad­komma en mer samman­hållen, köns­neutral och jämlik reglering om föräldra­skap samt regler om föräldra­ansvar som är anpas­sade till olika familje­konstella­tioner.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition