Iuternationell överenskommelse angående upprättande i Paris av en internationell byrå för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar Diarienummer: SÖ 1925:41

Ratificerad av Sverige den 20 jnli 1925. Ratifikationerna deponerades i Paris den
17 september 1925.

Ladda ner: