Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Instrument som avses i artikel 3.2 i avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas Förenta Stater, SÖ 2010:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 16
Instrument som avses i artikel 3.2 i avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas Förenta Stater, undertecknat 25 juni 2003, om tillämpning av avtalet om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater undertecknat den 17 dec 2001 (SÖ 2009:2)
Bryssel den 16 december 2004

Regeringen beslutade den 9 december 2004 att underteckna instrumentet. Den 14 juli 2005 beslutade regeringen att instrumentet skulle ratificeras och att en underrättelse skulle lämnas till generalsekreteraren i Europeiska unionens råd om att alla svenska krav för ett ingående av EU-avtalet från 2003 hade uppfyllts. Ratifikationsinstrumenten utväxlades i Prag den 28 april 2009. Instrumentet trädde i kraft den 1 februari 2010.

Riksdagsbehandling: Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288, SFS 2005:502-503.