Ändringsöverenskommelse 1 till överenskommelsen med Amerikas förenta stater den 16 juli 1987 (SÖ 1987:44) om principerna för öms SÖ 2011:22-24

Ladda ner:

Nr 22-24
Ändringsöverenskommelse 1 till överenskommelsen med Amerikas förenta stater den 16 juli 1987 (SÖ 1987:44) om principerna för ömsesidigt samarbete inom försvarsupphandlingsområdet
Washington den 12 juni och Washington den 11 augusti 2003

Regeringen beslutade den 27 februari 2003 att underteckna ändringsöverenskommelsen. Artikel 1.4 ändras och får följande lydelse: "Hinder på huvudleverantörs- och underleverantörsnivå för upphandling eller samproduktion av försvarsmateriel som har tillverkats i det andra landet ska undanröjas så långt lagar och förordningar medger, så att vardera landet inte ska ge industrier i det andra landet mindre välvillig behandling när det gäller upphandling än det ger industrier i det egna landet". Ändringen trädde i kraft på dagen för det sista undertecknandet.

Den på engelska avfattade texten finns tillgänglig på utrikesdepartementets enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, FMR.