Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Sveriges avtal med Georgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt SÖ 2014:24

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 att underteckna avtalet. Den
15 maj 2014 beslutade regeringen att underrätta Georgiens regering om godkännande. Avtalet trädde i kraft efter notväxling den 26 juni 2014.

Riksdagsbehandling: Prop. 2013/14:149, bet. 2013/14:SkU25, rskr. 2013/
14:246.