Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 12 | Hållbar konsumtion och produktion

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 12 | Hållbar konsumtion och produktion

 • Mörkt senapsgul bakgrund vit text, ett oändlighetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 12 av 17; hållbar konsumtion och produktion. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

  Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling.

  Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Utbildning är en viktig hörnsten. Genom utbildning kan människor förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling. En annan hörnsten är information. Tydlig och lättillgänglig information i form av bland annat miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad information etc. möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster och att ställa om till mer hållbara livsstilar. Det globala 10-åriga ramverket av program för hållbar produktion och konsumtion (10YFP) som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012 kommer att vara ett viktigt verktyg för genomförande av detta mål.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, ett oändlighetstecken omgärdat av fyra pilar som pekar bort från oändlighetstecknet.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.1 | Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

  Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, en jordglob. Tre böjda pilar bildar en cirkel runt jordgloben.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.2 | Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

  Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, en soptunna. I soptunnan en ångande soppskål, en fisk samt siffran 50 tillsammans med ett procenttecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.3 | Halvera matsvinnet i världen

  Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, en soptunna. Runt soptunnan en fyrkant med streckade linjer. I soptunnan bildar fyra cirklar en trekant.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.4 | Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

  Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, mitt i bild finns en soptunna, en flaska, en mugg med sugrör och en t-shirt. Högst upp och längst ner i bild finns två böjda pilar som bildar en cirkel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.5 | Minska mängden avfall markant

  Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, en bok och en penna. På bokomslaget ett oändlighetstecken och ett likhetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.6 | Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

  Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, överst en byggnad för folkvalda intill en bok med tre rader på omslaget. Nederst ett oändlighetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.7 | Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

  Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar som står tillsammans under ett oändlighetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.8. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.8 | Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

  Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, två kugghjul och ett löv. I det ena kugghjulet finns en jordglob.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.A | Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion

  Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita illustrationer, två personer med var sin resväska står bredvid varandra i ett diagram med en uppåtgående graf.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.B | Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism

  Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

 • Mörkt senapsgul bakgrund vita och svarta illustrationer, till vänster pekar en svart pil ner mot en svart soptunna. Till höger pekar en vit pil upp mot ett oändlighetstecken. I mitten en vit streckad skiljelinje.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 12.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 12.C | Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster

  Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

 1. Mål 12
 2. Delmål 12.1
 3. Delmål 12.2
 4. Delmål 12.3
 5. Delmål 12.4
 6. Delmål 12.5
 7. Delmål 12.6
 8. Delmål 12.7
 9. Delmål 12.8
 10. Delmål 12.A
 11. Delmål 12.B
 12. Delmål 12.C

Innehåll om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3 träffar.

Laddar...