Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 13 | Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 13 | Bekämpa klimatförändringarna

 • Mörkgrön bakgrund vit text, ett öga med jorden som iris.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 13 av 17; bekämpa klimatförändringarna. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser

  Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

  Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

 • Mörkgrön bakgrund vita och svarta illustrationer, en fågel flyger och en sol lyser på ett flerfamiljshus med solceller på taket. Bredvid huset står fyra personer i olika åldrar samt ett träd. Underst en svart våg.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 13.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 13.1 | Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

  Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

 • Mörkgrön bakgrund vita illustrationer, en bok och en ordförandeklubba. På bokomslaget ett likhetstecken och ett öga med en jordglob som pupill.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 13.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 13.2 | Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

  Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

 • Mörkgrön bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar som står tillsammans under ett öga med en jordglob som pupill.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 13.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 13.3 | Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

  Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

 • Mörkgrön bakgrund vita illustrationer, bokstäverna UNFCCC under ett öga med en jordglob som pupill. UNFCCC är en förkortning för United Nations Framework Convention on Climate Change, ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 9 maj 1992.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 13.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 13.A | Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar

  Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

 • Mörkgrön bakgrund vita illustrationer, en bok. På bokomslaget ett likhetstecken och ett öga med en jordglob som pupill. Bredvid står tre personer i olika åldrar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 13.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 13.B | Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning

  Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

 1. Mål 13
 2. Delmål 13.1
 3. Delmål 13.2
 4. Delmål 13.3
 5. Delmål 13.A
 6. Delmål 13.B

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1 träffar.