Nationella kontaktpunkten (NKP)

De länder som har anslutit sig till OECD:s riktlinjer för multinationella företag stödjer och främjar riktlinjer för hållbart företagande genom nationella kontaktpunkter. Den svenska nationella kontaktpunkten är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbetstagarnas organisationer.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om nationella kontaktpunkten

Om nationella kontaktpunkten (NKP)

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer från regeringar till multinationella företag för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt oavsett var företagen verkar. Riktlinjerna innehåller icke-bindande principer men de länder som har anslutit sig till riktlinjerna gör en bindande utfästelse om att tillämpa dessa. Förutom OECD:s medlemsländer har en rad icke-OECD länder anslutit sig. Riktlinjerna reviderades senast 2011.

De anslutna ländernas regeringar har också förbundit sig att främja riktlinjerna genom att inrätta en nationell kontaktpunkt (NKP) till vilken olika intressenter kan anmäla företag som man anser har brutit mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. NKP:n ska även informera om och främja tillämpningen av riktlinjerna samt vara ett forum för dialog i frågor som rör riktlinjernas implementering. NKP:n kan inte överpröva domstolsbeslut men kan avge rekommendationer och medla mellan parter.

Sveriges NKP är en trepartsamverkan mellan stat, näringslivsorganisationer och facken. Näringslivet representeras av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Företagarna. Facken representeras av LO, Saco; TCO, Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer. UD är ordförande och sammankallande i NKP:n.

Kontakt: Regeringskansliet (växel) +46 8-405 10 00

Riktlinjer för hållbart företagande

OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner syftar alla till att få företag att verka för hållbarhet i sin verksamhet.

Aktuellt från nationella kontaktpunkten

  1. BİRLESİK METAL-İŞ anmälan gällande Systemair AB
  2. Nationella kontaktpunkten granskas av OECD
  3. Swedish National Contact Point final statement – Takkom Jerry and Lumiere Synergie Developpement’s complaint against Nykomb Synergetics Development AB
  4. Jijnevaerie samebys anmälan gällande Statkraft
  5. Swedwatch anmälan gällande Electrolux
  6. Swedwatch anmälan gällande Mölnlycke
  7. Lumiere Synergie pour le Developpement och Takkom Jerry anmälan gällande Nykomb Synergetics Development