Hoppa till huvudinnehåll

Nationella kontaktpunkten för ansvarsfullt företagande

De länder som har anslutit sig till OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande stödjer och främjar riktlinjer för hållbart företagande genom nationella kontaktpunkter. Den svenska nationella kontaktpunkten för ansvarsfullt företagande är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbetstagarnas organisationer.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om nationella kontaktpunkten för ansvarsfullt företagande

Den svenska nationella kontaktpunkten för ansvarsfullt företagande är en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbetstagarnas organisationer.

.

Om nationella kontaktpunkten för ansvarsfullt företagande (NKP)

OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande är gemensamma rekommendationer från regeringar till multinationella företag för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt oavsett var företagen verkar. Riktlinjerna innehåller icke-bindande principer men de länder som har anslutit sig till riktlinjerna gör en bindande utfästelse om att tillämpa dessa. Förutom OECD:s medlemsländer har en rad icke-OECD länder anslutit sig. Riktlinjerna reviderades senast 2011.

De anslutna ländernas regeringar har också förbundit sig att främja riktlinjerna genom att inrätta en nationell kontaktpunkt (NKP) till vilken olika intressenter kan anmäla företag som man anser har brutit mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande. NKP:n ska även informera om och främja tillämpningen av riktlinjerna samt vara ett forum för dialog i frågor som rör riktlinjernas implementering. NKP:n kan inte överpröva domstolsbeslut men kan avge rekommendationer och medla mellan parter.

Sveriges NKP är en trepartssamverkan mellan stat, näringslivsorganisationer och facken. Näringslivet representeras av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Företagarna. Facken representeras av LO, Saco, TCO, Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer. UD är ordförande och sammankallande i NKP:n.

Aktuellt från nationella kontaktpunkten

 • OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande – svensk version

  OECD tog fram en vägledning för tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande 2018. Den har översatts till många olika språk och finns nu även på svenska. Förhoppningen är att en svensk språkversion kan underlätta för företag och intressenter att arbeta med ansvarsfullt företagande och få svar på frågor om processen för riskbaserad tillbörlig aktsamhet (Due diligence).

 • Informationsbroschyr om OECD:s riktlinjer och NKP

  Nu finns det en informationsbroschyr om OECD:s riktlinjer och om hur NKP arbetar.

 • Beslut om initial bedömning i ett ärende avseende Afrikanska utvecklingsbanken

  Den 6 september 2023 beslutade NKP om en initial bedömning i ett ärende avseende Afrikanska utvecklingsbanken.

 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande har uppdaterats

  OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande, som är gemensamma rekommendationer från regeringar till multinationella företag för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt oavsett var företagen verkar, har uppdaterats. De uppdaterade riktlinjerna antogs på OECD:s ministerrådsmöte den 8 juni 2023. Här finns mer information:

 • Blankett för anmälan av klagomål

  Nu finns det en blankett för anmälan av klagomål enligt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Blanketten är på engelska och innehåller även instruktioner och kontaktuppgifter.

 • Iranian Center for International Criminal Law anmälan gällande Mölnlycke

  Den 14 maj 2021 inkom Iranian Center for International Criminal Law med en anmälan gällande Mölnlycke till den svenska Nationella kontaktpunkten. NKP beslutade den 15 november 2021 om en initial bedömning.

 • Peer review-granskning av Nationella kontaktpunkten (NKP)

  Den 8-9 december 2021 ägde en så kallad peer review-granskning av den svenska Nationella kontaktpunkten (NKP) rum. Ett team från Brasilien, Frankrike och Slovakien samt OECD-sekretariatet hade då virtuella möten med bland annat NKP och olika intressenter inom statsförvaltningen och civilsamhället för att få närmare inblick i NKP:s verksamhet. Rapporten från granskningen finns på OECD:s webbplats.

 • BİRLESİK METAL-İŞ anmälan gällande Systemair AB

  Den 11 januari 2021 inkom BİRLESİK METAL-İŞ med en anmälan gällande Systemair AB till den svenska Nationella kontaktpunkten. NKP beslutade den 23 september 2021 om en initial bedömning och den 27 september 2022 om ett slutligt utlåtande. Den 18 oktober 2023 beslutade NKP om ett uppföljande utlåtande. I och med det avslutar NKP ärendet.

 • Lumiere Synergie pour le Developpement och Takkom Jerry anmälan gällande Nykomb Synergetics Development

  Den 7 maj 2015 inkom Tekkom Jerry Plyvalence Culturelle och Lumiere Synergie Developpement med en anmälan gällande Nykomb Synergetics Development AB till den svenska nationella kontaktpunkten. Enligt anmälarna hade företaget inte respekterat OECD:s riktlinjer för multinationella företag i samband med byggandet av ett kolkraftverk i Senegal. Nationella kontaktpunkten har inkommit med ett initialt utlåtande och ett slutligt utlåtande

 • Swedwatch anmälan gällande Electrolux

  Den 9 april 2013 inkom Swedwatch med en anmälan mot Electrolux AB till den svenska nationella kontaktpunkten. Anmälan rörde ett av Electrolux helägt dotterbolag i Thailand och deras agerande i löneförhandlingar med de fackligt aktiva anställda. Nationella kontaktpunkten kom den 23 september 2013 med ett utlåtande.

 • Swedwatch anmälan gällande Mölnlycke

  Den 9 april 2013 inkom Swedwatch med en anmälan mot Mölnlycke Health Care AB till den svenska nationella kontaktpunkten. Anmälan rörde en av Mölnlyckes fabriker i Thailand. Även här rörde det sig om företagets agerande i samband med löneförhandlingar. Nationella kontaktpunkten kom den 23 september 2013 med ett utlåtande.

 • Jijnevaerie samebys anmälan gällande Statkraft

  Den 29 oktober 2012 inkom Jijnevaerie sameby med en anmälan gällande det norska statliga vindkraftsbolaget Statkraft till den svenska och norska nationella kontaktpunkten. I anmälan hävdades att det norska statliga vindkraftsbolaget Statkraft kränkte ursprungsbefolkningens, i det här fallet samernas, rättigheter genom sin miljöpåverkan i områden där samerna bedriver renskötsel. Nationella kontaktpunkten kom den 9 februari 2016 med ett slutligt utlåtande.

 • Samerådets anmälan gällande tyska banken KfW IPEX-Bank i Sverige

  Den 16 april 2010 inkom Samerådet med en anmälan gällande den tyska banken KfW IPEX-bank i Sverige till den svenska och den tyska nationella kontaktpunkten. I anmälan hävdades bland annat att den tyska banken KfW IPEX-Bank brutit mot riktlinjernas allmänna policybestämmelser genom finansieringen av vindkraftsprojektet Markbygden i Sverige. Efter övervägande beslutade den svenska nationella kontaktpunkten, i kontakt med den tyska kontaktpunkten, att Samerådets begäran inte skulle godtas för vidare behandling.

 • CEDHA och Bellona anmälan gällande Nordea

  Den 12 juli 2006 inkom argentinska NGO:n CEDHA (Center for Human Rights and Environment) med en anmälan gällande Nordeas delfinansiering av finska företaget Botina till den svenska och norska nationella kontaktpunkten. I anmälan hävdades bland annat att Nordeas delfinansiering av det finska företaget Botinas massafabriksprojekt Orion i Uruguay påverkade lokalsamhällens ekonomiska försörjning och mänskliga rättigheter. Nationella Kontaktpunkten kom i januari 2008 med ett slutligt utlåtande.

 • Attac Sweden och Friends of the Earth Sweden anmälan gällande Atlas Copco och Sandvik

  Den 17 februari 2003 inkom Attac Sweden och Friends of the Earth Sweden med två anmälningar gällande Atlas Copco och Sandvik i Ghana till den svenska nationella kontaktpunkten. Attac Sweden och Friends of the Earth Sweden ansåg att de svenska företagen genom affärsrelationer och aktivt samarbete, främst med de två gruvföretag Ashanti Goldfields och Ghana Australian Goldfields, inte följt OECD: s riktlinjer om mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i de områden där gruvföretagen var verksamma. Nationella Kontaktpunkten kom i juni 2003 med ett slutligt utlåtande.

 1. OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande – svensk version
 2. Informationsbroschyr om OECD:s riktlinjer och NKP
 3. Beslut om initial bedömning i ett ärende avseende Afrikanska utvecklingsbanken
 4. OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande har uppdaterats
 5. Blankett för anmälan av klagomål
 6. Iranian Center for International Criminal Law anmälan gällande Mölnlycke
 7. Peer review-granskning av Nationella kontaktpunkten (NKP)
 8. BİRLESİK METAL-İŞ anmälan gällande Systemair AB
 9. Lumiere Synergie pour le Developpement och Takkom Jerry anmälan gällande Nykomb Synergetics Development
 10. Swedwatch anmälan gällande Electrolux
 11. Swedwatch anmälan gällande Mölnlycke
 12. Jijnevaerie samebys anmälan gällande Statkraft
 13. Samerådets anmälan gällande tyska banken KfW IPEX-Bank i Sverige
 14. CEDHA och Bellona anmälan gällande Nordea
 15. Attac Sweden och Friends of the Earth Sweden anmälan gällande Atlas Copco och Sandvik
Laddar...