Mål för migration och asyl

Målet för migrations- och asylpolitiken är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

En sådan politik består av flera olika samverkande delar som innebär åtgärder på såväl internationell som nationell nivå. För att uppnå målet krävs samarbete inom till exempel FN och EU men även ett fungerande och konstruktivt samarbete mellan berörda myndigheter, kommuner, och civilsamhälle.

Ett förstärkt och konstruktivt samarbete såväl inom EU som globalt är grundstenar i en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Sverige ska utgöra en stark och viktig röst i Europa för att värna asylrätten och utsatta grupper. EU:s gemensamma asylsystem ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och värna asylrätten. Ett ökat gemensamt ansvarstagande för människor i behov av skydd inom unionen och en rättvis och solidarisk fördelning av asylsökande är också centrala delar av detta system.