Humanitärt och civilt stöd till Ukraina

Uppdaterad

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande över 5,2 miljarder kronor till humanitärt och civilt stöd (20 juni 2023). Det handlar bland annat om ökat bistånd genom stöd till humanitära organisationer, stöd för att främja kvinnors och flickors möjligheter och rättigheter, civil krishantering i form av donationer av till exempel sjukvårdsmateriel, brandskydd, generatorer och tält. Sverige bidrar också med stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad.

Humanitärt stöd

Det humanitära stödet uppgår till cirka 2,04 miljarder kronor. Det omfattar insatser via organisationer som effektivt förser det ukrainska folket och flyktingar med förnödenheter via främst World Food Program (WFP), Rödakorsrörelserna ICRC, IFRC och URCS, FN:s humanitära landfond för Ukraina, Rädda Barnen, UNICEF, UNHCR, MSB, Norweigan Refugee Council, Danish Refugee Council, Action Against Hunger och International Rescue Committe. Sverige har också stöttat transporter av 50 000 ton vete för att lindra krigets konsekvenser för utsatta länder via WFP samt gett stöd om 100 miljoner kronor till Ukrainas initiativ ”Grain from Ukraine”.

Finansiellt stöd

På grund av den ryska aggressionen har Ukraina förlorat tillgången till internationella kapitalmarknader. Utöver ordinarie kärnstöd till Världsbanken har Sverige ställt ut en garanti på cirka 500 miljoner kronor till Ukraina. I december aviserades ytterligare ett stöd till Ukraina via Världsbanken om 600 miljoner kronor. Stödet ska gå till viktiga investeringar inom energisektorn, det ukrainska jordbruket, utbildningssektorn och bostadssektorn för att mer långsiktigt stärka Ukrainas motståndskraft. Sammanlagt 1,1 miljarder kronor.

Civil krishantering

Stödet till civil krishantering uppgår till cirka 800 miljoner kronor. Sverige har genom MSB bidragit med nödhjälp i form av bland annat samordning och transport av sjukvårdsmateriel, medevactransporter av sårade och sjuka för vård i Sverige, minröjning, skyddsutrustning, brandskydd, nödboenden, elnätsutrustning, och generatorer.

Uppbyggnad

Hittills har regeringen stöttat Ukraina med cirka 765 miljoner kronor för insatser för Ukrainas återbyggnad. Det handlar om stöd för hållbar återuppbyggnad av förstörd infrastruktur via Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD, Världsbankens Ukrainafond och Nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco, Energy Community’s Energistödsfond for Ukraina, UNDP och Eurocontrol. Sverige har även ett koordinerande ansvar för avfallshantering i Ukraina enligt överenskommelse med president Zelenskyj sommaren 2022.

Reformstöd

Ukrainas reformbehov är stora och Sverige har fram till juli 2023 gett ett årligt bilateralt reformstöd till Ukraina inom ramen Strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027. Stödet uppgick år 2022 till över 335 miljoner kronor och innefattade bland annat insatser för inkluderande ekonomisk utveckling, jämställdhet, miljö och energi, demokrati och mänskliga rättigheter, oberoende media, stöd till civilsamhället, decentraliseringsreformen och reformen av den offentliga förvaltningen, fredsbyggande och resiliens. 

I juli 2023 antog regeringen en ny bilateral biståndsstrategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina, som bryts ut ur Östeuropastrategin:

Strategi för Sveriges uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina 2023–2027

Stöd till fria medier, cybersäkerhet, ansvarsutkrävande, kärnsäkerhet och jämställdhet

Sverige har gett ytterligare stöd till journalister och fria media i Ukraina genom extra stöd till Prague Civil Society Centre om 5 miljoner kronor och till Gazeta Wyborzca Foundation om 2 miljoner kronor.

Stöd på 2 miljoner kronor har gått till projekt för att förbättra robustheten i Ukrainas internettillgång, motstå cyberattacker och avbrott samt säkra tillgången till viktig digital information.

För att stödja ansvarsutkrävande utökade Sverige stödet till den internationella brottmålsdomstolen ICC under 2022 med 7 miljoner kronor. Svenska Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten arbetar dessutom aktivt för att bidra med nationella experter till ICC.

Stöd om 20 miljoner kronor för ökad kärnsäkerhet via IAEA bidrar till organisationens roterande missioner till kärnkraftverken i Ukraina.

Stöd om sammanlagt 120 miljoner kronor har öronmärkts för Ukraina för insatser på områdena jämställdhet via UN Women och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter via UNFPA. 

Dessutom har stöd till Ukraina gått via OECD:s landprogram om 22 miljoner kronor över fyra år, öronmärkt stöd för Ukraina via FN:s migrationsorgan IOM om 30 miljoner kronor, 3 miljoner kronor till organisationen för förbud mot kemiska vapen OPCW, och 45 miljoner kronor till Socialstyrelsen för ytterligare donationer av sjukvårdsmaterial.  

Totalt uppgår dessa strategiska stöd till 256 miljoner kronor.