Hoppa till huvudinnehåll

Sanktioner mot Ryssland

Uppdaterad

EU:s sanktioner mot Ryssland innehåller import- och exportrestriktioner mot varor och tjänster inom ett antal ekonomiska sektorer med fokus på bland annat högteknologi och energi. Sanktionerna innehåller omfattande restriktioner inom finanssektorn samt ett antal förbud, bland annat har luftrummet stängts för tillträde av ryska flygplan och hamnar för anlöp av ryska fartyg. Ett antal ryska mediaföretag är också föremål för sanktioner. Det har även införts krav på företag i EU att vid export av vissa varor till tredje land kontraktsmässigt föreskriva att vidareexport till Ryssland är förbjuden.

Vad gäller sanktioner mot individer och enheter omfattar listan över 1900 personer och enheter. Sanktionerna omfattar frysning av tillgångar i EU, förbud att tillgängliggöra medel till de listade samt förbud mot resa in i eller genom EU.

Sanktionerna kompletterar de åtgärder som införts mot Ryssland sedan 2014 till följd av den olagliga annekteringen av Krim och aggressionen av Ukraina: Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina

Sammanställning av sanktioner mot Ryssland 

Nedanstående är en sammanställning av sanktioner som genomförts mot Ryssland med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Det är en sammanfattande beskrivning och inte en fullständig redogörelse.

Sanktionspaket 14 (24 juni 2024)

Den 24 juni antogs EU:s fjortonde sanktionspaket mot Ryssland. Paketet innehåller åtgärder mot rysk flytande naturgas (LNG) och den så kallade skuggflotta som Ryssland använder för att kringgå oljepristaket, samt omfattar bland annat:

 • Förbud mot import av rysk LNG till europeiska LNG-terminaler som inte är anslutna till EU:s gemensamma gasnätverk.
 • Förbud mot omlastning av rysk LNG inom unionens territorium för vidareexport utanför EU, liksom förbud mot nya investeringar samt tillhandahållande av varor, teknik och tjänster för att slutföra LNG-projekt i Ryssland.
 • Möjlighet att belägga enskilda fartyg med sanktioner.
 • Förbud för vissa EU-operatörer att ansluta sig till det ryska banksystemet SPFS, en ersättare till SWIFT.
 • Förbud för vissa politiska partier, medieaktörer och icke-statliga organisationer att ta emot finansiering med ursprung i Ryssland.
 • Ytterligare 69 individer och 47 enheter inkluderas i sanktionslistan. Beslutet omfattar bland annat personer och enheter som på olika sätt stödjer Ryssland i dess aggression mot Ukraina.
 • 61 nya enheter i Ryssland och tredje land läggs till över listan över enheter som omfattas av strängare exportrestriktioner på grund av deras stöd till Rysslands militära och industriella komplex.

Sanktionspaket 13 (23 februari 2024)

Den 23 februari antogs EU:s trettonde sanktionspaket mot Ryssland. Paketet fokuserar på företag inom den ryska vapenindustrin och omfattar bland annat:

 • 27 nya enheter i Ryssland och tredje land läggs till över listan över enheter som omfattas av strängare exportrestriktioner på grund av deras stöd till Rysslands militära och industriella komplex.
 • Storbritannien läggs till i förteckningen över partnerländer som har liknande restriktiva åtgärder som EU avseende import av järn och stål.
 • Exportförbuden utökas, bland annat avseende vissa elektriska transformatorer.
 • 106 ytterligare personer och 88 enheter inkluderas i sanktionslistan. Beslutet omfattar bland annat personer och enheter i den ryska och belarusiska militärindustrin, offentliga företrädare för den ryska ockupationen på ukrainskt territorium, personer och enheter som är ansvariga för bortförandet av ukrainska barn från ockuperade områden, samt personer och med koppling till rysk import av vapen och ammunition.

Avkastning på ryska statstillgångar ska kunna användas för Ukrainas återuppbyggnad (12 februari 2024)

Den 12 februari 2024 beslutade EU att värdepapperscentraler som innehar ryska centralbankstillgångar som överstiger en miljon euro ska säkerställa spårbarheten av avkastningen, så att merparten av denna avkastning i framtiden kan användas för Ukrainas återuppbyggnad. Medlen beräknas uppgå till ungefär 15 miljarder euro under de kommande fyra åren. Det kommer krävas ytterligare beslut inom EU för att medlen slutligen ska kunna överföras till Ukraina.

Sanktionspaket 12 (18 december 2023)

Den 18 december antogs EU:s tolfte sanktionspaket mot Ryssland. Paketet fokuserar på ytterligare ekonomiska åtgärder och åtgärder för att motverka kringgående av sanktionerna och omfattar bland annat:

 • Förbud mot import av ryska diamanter, rysk gasol och vissa metallvaror.
 • Förbud mot export av tankfartyg till Ryssland.
 • Utökade exportförbud, bland annat avseende verktyg, teknik och andra varor såsom vissa metaller som kan användas i rysk industri.
 • Krav på företag i EU att vid export av vissa varor till tredje land kontraktsmässigt föreskriva att vidareexport till Ryssland är förbjuden.
 • Förbudet att transitera varor genom Ryssland utökas till fler kategorier av varor och teknik, bland annat avseende vissa komponenter och varor som kan användas i rysk industri.
 • 29 nya enheter i Ryssland och tredje land läggs till över listan över enheter som omfattas av strängare exportrestriktioner.
 • Över 140 ytterligare personer och enheter inkluderas i sanktionslistan. Beslutet omfattar bland annat högre militära tjänstemän och beslutsfattare, propagandister, affärsmän och personer som bidragit till att genomföra olagliga ”val” på ockuperat ukrainskt territorium, samt företag som stödjer eller verkar inom det ryska militär-industriella komplexet.

Sanktionspaket 11 (23 juni 2023)

Den 23 juni antogs det andra sanktionspaket mot Ryssland under svenskt ordförandeskap. Paketet fokuserar på åtgärder för att motverka kringgående av sanktionerna och omfattar:

 • Ett nytt verktyg som ger EU möjlighet att införa exportrestriktioner för vissa varor till tredjeland för att motverka kringgående av sanktionerna. Åtgärden kräver separat beslut för att verkställas.
 • Förbudet att transitera varor genom Ryssland utökas till fler kategorier av varor och teknik (varor och teknik som kan bidra till Rysslands militära och tekniska förmåga eller till försvars- och säkerhetssektorns utveckling).
 • 87 nya enheter läggs till över listan över enheter som omfattas av strängare exportrestriktioner.
 • Exportrestriktionerna utökas till immateriella rättigheter och företagshemligheter samt nya varor och produkter, däribland komponenter som återfunnits i ryska vapen som använts i Ukraina.
 • Tillfälligt sändningsförbud för mediabolag som sänder desinformation och krigspropaganda utökas till att gälla ytterligare fem bolag.
 • Tillträdesförbudet till EU-hamnar utökas till fartyg som bedriver omlastning av olja till sjöss om det kan misstänkas utgöra kringgående av oljeembargot och oljepristaket eller stänger av vissa navigationssystem under transport av rysk olja.
 • Skärpning av importförbud mot vissa stål- och järnvaror genom krav på ursprungsintyg vad gäller varor som importeras från tredje land.
 • Över 100 ytterligare personer och enheter inkluderas i sanktionslistan. Beslutet omfattar högre militära tjänstemän och beslutsfattare, personer som är inblandade i tvångsförflyttning och deportation av ukrainska barn till Ryssland, domare som är ansvariga för politiskt motiverade domar mot ukrainska medborgare, personer som är ansvariga för plundring av kulturarv, ytterligare affärsmän, propagandister, vissa ryska IT-företag, banker som är verksamma i de ockuperade territorierna och enheter ur de ryska väpnade styrkorna.
 • Listningskriteriet som riktas mot personer och enheter som underlättar överträdelser av förbudet mot kringgående av sanktionerna utökas till att omfatta personer och enheter som på annat betydande sätt motverkar de bestämmelserna.

Sanktioner mot Wagnergruppen (13 april 2023)

Som uppföljning till det tionde sanktionspaketet förs ytterligare två enheter upp på sanktionslistan mot verksamhet som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

 • Wagnergruppen (som redan omfattas av EU:s sanktioner enligt det globala systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter, är en Rysslandsbaserad privat militär styrka som grundades 2014 och leds av Dmitrij Utkin och finansieras av Jevgenij Prigozjin).
 • RIA FAN (som är en del av den ryska mediakoncernen Patriot Media Group där Jevgenij Prigozjin är styrelseordförande, medverkar i regeringsvänlig propaganda och desinformation om Rysslands anfallskrig mot Ukraina).

Sanktionspaket 10 (24 februari 2023)

I samband med årsdagen av Rysslands olagliga och fullskaliga invasion av Ukraina antog EU sitt tionde sanktionspaket mot Ryssland. Det är det första paketet som antas under Sveriges ordförandeskap i EU. Paketet innehåller:

 • Åtgärder som slår mot den ryska krigsförmågan, med fokus på åtgärder som begränsar Rysslands och Irans tillgång till avancerad teknologi. Detta innefattar en utökning av förbud mot bland annat högteknologiska produkter med dubbla användningsområden som kan användas av Ryssland till militära och tekniska förstärkningar. Förteckningen av förbjudna slutanvändare av sådana produkter utökas också, bland annat till enheter under iranska revolutionsgardet. Listningar införs också mot individer med en framstående roll inom företag som producerar vapen till stöd för den ryska krigsmakten, däribland flera iranska individer som är inblandade i tillförsel av drönare till Ryssland.
 • Listningar av flera befälhavare inom den ryska Wagnergruppen. De listas för deras roll i Rysslands invasion av Ukraina och för misstänkta brott mot mänskligheten i Mali, Sudan, Centralafrikanska republiken och Libyen.
 • Ytterligare sanktioner införs också mot politiska beslutsfattare, till exempel lokala företrädare för de områden i östra Ukraina som olagligt annekterats av Ryssland samt ryska politiker som är ansvariga för deportation av barn från Ukraina.
 • Sanktioner införs också mot några av Rysslands största banker (Alfa Bank, Rosbank, Tinkoff Bank) och mot Rysslands största kommersiella fordonstillverkare GAZ.
 • Åtgärder mot rysk propaganda och desinformation till stöd för Rysslands olagliga krig. Detta innefattar listningar av Rossija Segodnjia som äger statliga ryska TV-kanalen Sputnik, samt begränsningar mot RT Arabic och Sputnik Arabics utsändningar. Sanktioner riktas också mot All-Russia People’s Front som äger rättigheterna till krigspropagandasymbolen ”Z”.
 • Rapporteringskraven om de tillgångar som frysts med anledning av sanktionerna stärks också för att säkerställa att sanktionerna efterlevs och motverka att de kringgås.

Den 24 februari beslutade EU:s medlemsstater även att förlänga sanktionerna mot Belarus med tolv månader till den 28 februari 2024.

Pristak petroleumprodukter (2 februari 2023)

 • Pristaket fastställs för tillhandahållande av sjötransport och tjänster för export av två kategorier av petroleumprodukter från Ryssland till länder utanför EU. Den ena kategorin är petroleumprodukter sålda under priset för råolja med pristak på 45 USD och den andra är petroleumprodukter sålda över priset för råolja, 100 USD.
 • Pristaken är det högsta pris per fat som Ryssland får leverera petroleumprodukter för via sjötransport till länder utanför EU.

Sanktionspaket 9 (16 december 2022)

 • Utökade exportförbud mot produkter som kan bidra till Rysslands militära och tekniska förmåga och utveckling av dess försvars- och säkerhetssektor (drönarmotorer, ytterligare kemiska och biologiska produkter, medel för upploppskontroll och elektroniska komponenter).
 • Utökning av listan över förbjudna slutanvändare för vapen, PDA och avancerad teknologi inklusive vissa ryskkontrollerade enheter med säte på Krim eller i Sevastopol.
 • Ryska regionala utvecklingsbanken läggs till över listan över enheter som omfattas av transaktionsförbudet.
 • EU-medborgare förbjuds inneha några tjänster i de styrande organen för alla ryska statsägda eller kontrollerade juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland.
 • Förbudet att tillhandahålla vissa tjänster utvidgas till reklam, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar samt tjänster för produktprovning och teknisk inspektion.
 • Förbudet mot nyinvesteringar i energisektorn utökas till gruvsektorn.
  Sändningsförbudet utökas till att omfatta mediaföretagen NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal.
 • Listning av ytterligare ledamöter från duma och federationsrådet, ministrar, guvernörer, individer från konstitutionsdomstolen, individer med ledande befattningar i de ockuperade områden samt företag inom det militärindustriella komplexet, ryska partier, mediabolag och andra enheter som verkar i propagandasyfte.

Pristak råolja (3 december 2022)

 • Pristak fastställs för tillhandahållande av sjötransport och tjänster för export av råolja från Ryssland till länder utanför EU till 60 USD per fat.
 • Pristaken är det högsta pris per fat som Ryssland får leverera petroleumprodukter för via sjötransport till länder utanför EU.

Sanktionspaket 8 (6 oktober 2022)

 • Restriktiva åtgärder med anledning av erkännandet av de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina utökas till att gälla alla icke-regeringskontrollerade områden i länen Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson i Ukraina.
 • Ett nytt listningskriterium introduceras för att träffa dem som bidrar till att kringgå EU:s sanktioner.
 • Ytterligare listningar mot ett trettiotal individer och enheter. Bland annat individer ansvariga för genomförandet av de illegala så kallade ”folkomröstningarna” på ockuperade delar av ukrainskt territorium.
 • Importförbud utökas till att omfatta bland annat vissa stålprodukter och ytterligare varor som genererar betydande intäkter för Ryssland, däribland trämassa, papper, vissa stenar, ädelmetaller, maskiner, kemikalier, cigaretter, plast och färdiga kemiska produkter såsom kosmetika.
 • Exportförbud utökas till att omfatta vissa kemiska ämnen,. Förbud gäller även för ett antal elektroniska produkter och produkter som används inom flygindustrin samt kemiska produkter. Exportförbudet utökas även till att omfatta vissa vapen och ammunition, inklusive så kallade ”tasers”.
 • Förbudet mot export av tjänster utökas bland annat avseende juridisk rådgivning.
 • Inga fartyg registrerade i det ryska fartygsregistret, oavsett flaggning, tillåts gå in i EU-hamn.
 • Förbud för EU-medborgare att sitta i styrelsen för ryska statligt ägda eller kontrollerade bolag införs.
 • Ett oljepristak ska införas, som del av genomförandet av det pristak som tagits fram inom G7. Mekanismen reglerar möjligheten för rederier inom EU att transportera olja till tredje land under en specificerad prisnivå. Syftet är att ryska oljeinkomster ska begränsas, vissa tredjeländer ska kunna få ett lägre pris, och europeiska transportörer ska inte missgynnas gentemot andra transportörer vid leveranser till tredje land.

Åtgärder avseende viseringar (9 september 2022)

 • Viseringsförenklingsavtalet från 2007 mellan EU och Ryssland har suspenderats helt. Det innebär att en ansökan om Schengenvisering för ryska medborgare nu prövas enligt EU:s viseringskodex.

Sanktionspaket 7 (21 juli 2022)

 • Förbud mot import av guld med ursprung i Ryssland
 • Förstärkning av restriktioner mot produkter med dubbla användningsområden och avancerad teknologi, särskilt med användning inom försvars- och säkerhetssektorn
 • Ytterligare individer (54 st) och enheter (10 st) sätts upp på sanktionslistan, inklusive Moskvas borgmästare och Sberbank. Individer under sanktioner måste deklarera sina tillgångar för att underlätta frysning.
 • Ryskflaggade fartyg nekas tillträde till slussar.
 • Ytterligare restriktioner i finanssektorn.
 • Vissa undantag görs för bland annat jordbruksprodukter och vissa farmaceuptiska produkter.
 • Ett antal klarlägganden avseende bland annat avseende offentlig upphandling och flygtrafik.

Sanktionspaket 6 (3 juni 2022)

 • Importförbud mot råolja och petroleumprodukter från Ryssland, med en utfasningsperiod på 6-8 månader och ett temporärt undantag för olja som levereras via rörledning.
 • Uteslutande av ytterligare tre ryska banker från betalningsmeddelandetjänsten SWIFT, däribland Rysslands största bank, Sberbank.
 • Avbrytande av sändningsverksamheten för ytterligare tre statskontrollerade ryska mediakanaler.
 • Ytterligare exportrestriktioner mot varor med dubbla användningsområden och teknologi inom försvars- och säkerhetssektorn.
 • Förbud mot tjänster inom bokföring, PR och konsultverksamhet.
 • Ytterligare individer (65 st) och enheter (18 st) sätts upp på sanktionslistan (totalt nu 1158 individer och 98 enheter).

Sanktionspaket 5 (8 april 2022)

 • Förbud att ge tillgång till hamnar inom EU till fartyg som är registrerade under rysk flagg.
 • Förbud mot att köpa eller importera kol med ursprung i Ryssland från augusti 2022.
 • Förbud för ryskregistrerade vägtransportfirmor att verka i EU
 • Tidigare förbud på import och export av vissa varor till och från Ryssland utökas.
 • Ytterligare skärpningar av sanktioner mot den ryska finansiella sektorn. Restriktioner för stöd till ryska statsägda eller -kontrollerade företag från EU och medlemsländerna
 • Ryska medborgare och företag får inte längre delta i offentliga upphandlingar i EU.
 • Ytterligare individer och enheter/företag läggs till på EU:s sanktionslista. De som berörs är bland annat företagare som stödjer eller gynnas av den ryska regeringen samt individer och familjemedlemmar associerade till dessa; ministrar och medlemmar av ”folkets råd” i Donetsk och Luhansk; samt företag och enheter som bidrar till att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

Sanktionspaket 4 (15 mars 2022)

 • Förbud mot export av varor eller teknologi inom området järn och stål.
  Importförbud för järn- och stålprodukter med ursprung i Ryssland eller som exporteras från Ryssland.
 • Förbud mot export av varor eller teknologi samt förbud mot investeringar samt försäkring och återförsäkring inom energisektorn. (Vissa undantag görs i förbuden för verksamhet nödvändig för transport av kol, olja, gas och titan från Ryssland till EU samt civil kärnkraft).
 • Förbud mot export av lyxprodukter till individer, enheter och organ i Ryssland eller för användning i Ryssland om dessa överstiger 300 euro i värde.
 • Förbud mot att direkt eller indirekt delta i transaktioner med statsägda eller statskontrollerade enheter eller organ.
 • Förbud att tillhandahålla kreditvärderingstjänster senare än 30 dagar efter beslutet har trätt i kraft.
 • Inskärpning av exportrestriktionerna för produkter med dubbla användningsområden, varor och teknologi inom försvars- och säkerhetssektorn samt flyg- eller rymdsektorn.
 • Utökad lista av enheter kopplade till Rysslands försvars- och industriella bas.
 • Flygledares ansvar för att avvisa föreslagna överflygningar från aktörer som inte har tillträde till EU:s luftrum förtydligas.
 • Listningar av ytterligare individer (15 st) och enheter (9 st). De individer och enheter som listas är antingen involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen eller har agerat för att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Sanktioner beslutade av EU den 9 mars 2022

Rådet har fattat beslut om nya sanktioner samt ett antal preciseringar och förtydliganden av tidigare beslut.

 • Omfattningen av frysning av tillgångar förtydligas, till exempel att kryptovalutor ingår samt aktier, obligationer och säkerheter.
 • Tillägg om exportkontroll för maritim teknologi till Ryssland, samt ett antal förtydliganden gällande exportkontroll.
 • Listningar föreslås också av ytterligare individer. De listade innefattar ledande affärsmän involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen, samt medlemmar i federationsrådet som ratificerade vänskapsavtalen mellan Ryssland och de så kallade folkrepublikerna.

Sanktionspaket ”3b” (2 mars 2022)

 • Uteslutande av sju ryska banker från SWIFT. De sju bankerna är Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) och VTB Bank.
 • Förbud mot investering, deltagande och andra former av bidrag till framtida projekt som samfinansieras av Russian Direct Investment Fund
 • Förbud mot försäljning, leverans, överföring och export av eurosedlar till Ryssland eller till fysiska eller juridiska personer eller enheter i Ryssland
 • Sändningsverksamheten i EU för kanalerna Sputnik och Russia Today (RT) och dess associerade mediekanaler avbryts.

Sanktionspaket ”3a” (28 februari 2022)

 • Förbud mot transaktioner med Rysslands centralbank
 • Förbud mot överflygningar av EU:s luftrum och mot tillträde till EU:s flygplatser för ryska lufttrafikföretag
 • Nya restriktiva åtgärder som innefattar ytterligare listningar av ledande affärsmän involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen, ledande beslutsfattare inom både militär och civil sektor, partiföreträdare och journalister (26 st). En ytterligare enheter listas.

Sanktionspaket 2 (25 februari 2022)

 • Åtgärder mot lån till ytterligare privatägda banker.
 • Åtgärder mot nya börsnoteringar av ryska statsägda företag och mot finansiering av vissa statsägda företag.
 • Förbud för ryska medborgare att göra bankinsättningar på över EUR 100 000 i EU-banker.
 • Förbud för värdepapperscentraler att ha ryska kontoinnehavare.
 • Förbud mot försäljning av obligationer i euro till ryska medborgare.
 • Förbud mot export av viss teknologi till oljesektorn.
 • Förbud mot att sälja eller tillhandahålla produkter och tjänster kopplade till flyg- och rymdindustrin.
 • Skärpt och breddad exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden.
 • Förbud mot att exportera varor och teknologi som bidrar till Rysslands militära och teknologiska utveckling, eller utveckling i försvar och säkerhetsområdena.
 • President Putin och utrikesminister Lavrov sätts upp på sanktionslistan och får sina eventuella tillgångar i EU-länderna frysta.
 • Listningar av ytterligare individer. De listade innefattar samtliga dumaledamöter som ännu inte sanktionslistas, ytterligare medlemmar i Rysslands säkerhetsråd, samt belarusiska individer som underlättat invasionen av Ukraina.
 • Nya kriterier för listning av individer som aktivt stödjer eller drar fördelar av den ryska regeringen, samt ledande affärsmän involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen.

Sanktionspaket 1 (23 februari 2022)

 • Sanktioner mot de 351 ledamöterna i den ryska statsduman som den 15 februari röstade för en uppmaning till president Putin att erkänna de självutnämnda ”republikerna” i Donetsk och Luhansk som självständiga, samt ytterligare 27 individer med ansvarsställning inom militären, propaganda med mera.
 • Restriktioner när det gäller de ekonomiska förbindelserna med de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk: importförbud, förbud mot finansiella tjänster, exportförbud inom telekom, energi och mineraler, förbud mot tjänster inom turismnäringen.
 • Restriktioner vad gäller Rysslands tillträde till EU:s kapital- och finansmarknader och finansiella tjänster.

 

Laddar...