Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Statistiska centralbyrån att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå Diarienummer: 2009/228/IU

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Statistiska centralbyrån (SCB) ges i uppdrag att redovisa registerstatistik om integration genom i huvudsak de variabler som redovisas i bilaga 1.

Variablerna ska redovisas uppdelade efter bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildningsbakgrund, födelseregion, vistelsetid och skäl till invandring i huvudsak i enlighet med bilaga 2.

Variablerna ska redovisas nationellt, för samtliga län, för samtliga kommuner samt för de 38 stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och kommuner enligt bilaga 3.