Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen om en nationell språkdatabank Diarienummer: Ku2011/860/KA

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar till Institutet för språk och folkminnen att – i samråd med Post- och telestyrelsen, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sametinget avseende samiska språk, Centrum för lättläst, Terminologicentrum och Sveriges Television AB, med flera berörda aktörer – ta fram ett beredningsunderlag för att utveckla formerna för drift och samordning av en nationell språkdatabank. I uppdraget ingår att ta fram en behovsanalys och kostnadsberäkning för projektet, undersöka vilka tillgängliga tjänster som kan användas samt lämna förslag till långsiktig finansiering av språkdatabanken. En viktig utgångspunkt är att databanken bör vara öppen för aktörer som vill använda den som bas för produkt- och tjänsteutveckling.

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2011.