Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen om ökad tillgänglighet till film på biograf genom reg Diarienummer: Ku2013/1813/MFI

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI) och Post- och telestyrelsen (PTS) att genomföra ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för reguljära visningar med syntolkning och uppläst svensk text på biograf.

SFI och PTS ska gemensamt slutredovisa uppdraget senast den 31 oktober 2014. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Näringsdepartementet).

Uppdraget ska finansieras med ett belopp om högst 2 300 000 kronor från det under utgiftsområde 22 uppförda anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade, anslagsposten 1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, vilket disponeras av PTS. Någon ersättning utgår inte till SFI.