Uppdrag till Statens skolverk att stärka undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik Diarienummer: U2011/2229/G

Ladda ner:

Statens skolverk ska utreda och föreslå hur en didaktisk fortbildning för alla matematiklärare kan utformas till metod och innehåll samt hur den bör genomföras. Fortbildningssatsningens syfte ska vara att öka elevernas måluppfyllelse i matematik genom att stärka kvaliteten i undervisningen. Utgångspunkten ska vara de brister som redovisats av Skolverket i kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola och analysrapporten Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007 samt av Statens skolinspektion i rapporterna Undervisningen i matematik - utbildningens innehåll och ändamålsenlighet (2009:5) och Undervisningen i matematik i gymnasieskolan (2010:13).

Den del av uppdraget som avser utredning och förslag på utformning av en didaktisk fortbildningssatsning ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2011. Övriga delar ska avrapporteras i årsredovisningen för 2011.

För genomförandet av uppdraget får Skolverket använda högst 15 000 000 kronor under det på utgiftsområde 16 för 2011 uppförda ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, ap. 9 Fördelas efter beslut av regeringen.