Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret om verkställighet och rättelse av kommunala beslut

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att undersöka i vad mån kommuner och landsting inte rättar verkställda beslut som upphävts av domstol vid laglighetsprövning. I fall där rättelse inte har skett ska Statskontoret undersöka skälen för detta. Statskontoret ska även undersöka hur reglerna i kommunallagen om verkställighet av icke lagakraftvunna beslut tillämpats vid beslut som senare upphävts av domstol. Undersökningen ska omfatta perioden 2006–2011.

Om det i samband med undersökningen framkommer att problem med verkställighet och rättelse är mer vanligt förekommande inom vissa grupper av ärenden eller inom vissa typer av kommuner, bör detta framgå av redovisningen och analyseras. Statskontoret bör även belysa frågan om i vilken utsträckning tillämpningen av de aktuella bestämmelserna om verkställighet och rättelse har förändrats under den period som undersökningen omfattar.

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande. Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 februari 2012.