Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 samt utbetalning av medel Diarienummer: S2011/8804/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja kommuner och landsting i arbetet med att föra ut myndighetens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Stödet ska dels bestå av att i samverkan med någon eller några kommuner eller landsting initiera försöksprojekt där införande och resultat av de i riktlinjerna rekommenderade insatserna vetenskapligt följs upp, dels utforma målgruppsanpassad information om riktlinjerna.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 16 februari 2015.