Uppdrag att redovisa planeringsförenklande åtgärder m.m. Diarienummer: S2011/10458/PBB

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att redovisa erfarenheter och möjligheter samt sprida information och kunskap om hur en aktiv kommunal planläggning kan bedrivas samt hur regelverket kan tillämpas i syfte att åstadkomma en effektiv planprocess, en ökad planberedskap och ett rationellt plangenomförande.

Uppdraget, som ska utföras i samverkan med Lantmäteriet, ska till Socialdepartementet delredovisas senast den 31 mars 2013 och slutredovisas senast den 31 december 2013. Vid uppdragets genomförande ska Boverket rådgöra med Sveriges Kommuner och Landsting.