Uppdrag att utvärdera vissa tillväxt- och konkurrensbestämmelser i plan- och bygglagen Diarienummer: S2011/10460/PBB

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att analysera konsekvenser och uppnådda effekter av den ändring i den dåvarande plan- och bygglagen (1987:10) som trädde i kraft den 1 januari 2008 och som innebär att en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens ska främjas vid kommunernas planläggning. I uppdraget ingår bland annat att studera vilka effekter lagändringen har haft på utformningen av kommunala översiktsplaner och detaljplaner samt på beslut om bygglov och förhandsbesked.

Uppdraget ska utföras i samverkan med Konkurrensverket. Boverket ska vid uppdragets fullgörande rådgöra med Sveriges Kommuner och Landsting samt övrigt berörda intressenter. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 april 2013.