Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om ett samlat uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken Diarienummer: S2011/11074/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) får i uppdrag att utveckla ett sammanhållet system för att beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och genomslaget av funktionshinderspolitiken.

Uppföljningen ska göras med utgångspunkt i de mål och insatser som har beslutats i En strategi för genomförande av funktionshinders–politiken 2011–2016 (regeringens beslut den 11 juni 2011).

Handisam ska senast den 30 juni 2016 inkomma till Socialdepartementet med en samlad utvärdering och analys av utvecklingen av funktionshinderspolitiken i förhållande till inriktningsmålen och de nationella målen för funktionshinderspolitiken.

Redovisningen ska också kunna utgöra underlag för regeringens rapportering om efterlevnaden av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.