Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag angående strategin för romsk inkludering 2012-2032 Diarienummer: A2012/1193/DISK

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att ansvara för samordningen av den nationella uppföljningen av den samordnade och långsiktiga strategin för romsk inkludering 2012-2032 och för vissa delar av genomförandet.

Uppdraget ska genomföras i enlighet med vad som framgår av bilagan till detta beslut.