Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera Migrationsverkets handläggning av frågor som avser förordnande av offentligt biträde

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera Migrationsverkets handläggning av frågor som avser förordnande av offentligt biträde i migrationsärenden. Statskontoret ska särskilt överväga om Migrationsverkets rutiner för handläggning av biträdesfrågor, bl.a. vad gäller lämplighetsbedömning, är ändamålsenliga. Statskontoret ska lämna de förslag till förändringar av Migrationsverkets handläggning som utvärderingen föranleder.

Migrationsverket ska vara Statskontoret behjälpligt med att ta fram nödvändig information för fullgörande av uppdraget.

Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2012.