Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Diarienummer: S2009/4860/FS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens folkhälsoinstitut (FHI) får i uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Socialstyrelsen ska vara huvudansvarig för uppdraget. Arbetet ska särskilt inriktas på att stärka det förebyggandet arbetet mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar.

Myndigheterna tilldelas följande belopp för genomförandet av detta uppdrag: Socialstyrelsen 500 000 kronor, SMI 350 000 kronor och FHI 200 000 kronor.

Myndigheterna ska senast den 30 november 2012 inkomma med en gemensam plan för uppdragets genomförande till Regeringskansliet (Socialdepartementet). En lägesrapport ska sedan lämnas till Socialdepartementet senast den 30 september 2013 och uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2014.