Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utbetala medel för överenskommelsen om förbättrad patientsäkerhet utifrån uppnådda resultat 2012 Diarienummer: S2012/8003/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut totalt 475 000 000 kronor till angivna landsting. Utbetalningen bygger på den överenskommelse om förbättrad patientsäkerhet med en prestationsbaserad ersättningsmodell som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting slöt i december 2011 och som gäller för 2012.

Överenskommelsen innebär att landstingen får möjlighet att ta del av medel som regeringen satsar på patientsäkerhet, under förutsättning att specificerade krav är uppfyllda. Enligt Socialstyrelsens redovisning har samtliga landsting uppfyllt samtliga grundläggande krav i överenskommelsen och innebär att samtliga landsting därmed får möjlighet att ta del av den prestationsbaserade ersättningen.