Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier Diarienummer: S2013/395/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Barnombudsmannen i uppdrag att inhämta barns och ungas åsikter och erfarenheter av kränkande behandling och trakasserier. Vid genomförandet av uppdraget ska Barnombudsmannen ge barn och unga möjlighet att framföra sina idéer och förslag till berörda beslutsfattare. Uppdraget ska även genomföras i samråd med berörda myndigheter.

Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande använda 700 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagspost 2 Del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitionen och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2014.