Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående information till barn som brottsoffer Diarienummer: S2013/2348/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Barnombudsmannen, ta fram eller anpassa information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2014.