Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående förslaget om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Diarienummer: S2013/3622/FS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja genomförandet av de förslag som föreslås i propositionen Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Uppdraget innebär dels att lämna förtydliganden angående tillämpningen av begreppet vård som inte kan anstå, dels att i nära samråd med bland annat Smittskyddsinstitutet, Apotekens Service AB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utreda och ta fram förslag på en ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av den hälso- och sjukvård som ska erbjudas personer som vistas i landet utan tillstånd.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2014