Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Diarienummer: S2013/6130/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att på ett mer tillförlitligt sätt kunna beräkna antalet flickor och kvinnor som är könsstympade eller riskerar att bli utsatta för könsstympning. I uppdraget ska Socialstyrelsen inhämta kunskap om liknande arbete som pågår i andra länder. Socialstyrelsen ska därefter genomföra en studie som syftar till att höja kunskapen om antalet flickor och kvinnor i Sverige som har blivit, eller riskerar att bli, utsatta för könsstympning.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015 till Socialdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet.