Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående ungdomars upplevda psykiska ohälsa Diarienummer: S2013/6261/FS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning för att öka kunskapen om hur ungdomar med självupplevd psykisk ohälsa upplever sina svårigheter och vilka sätt ungdomarna själva använder för att hantera dessa. Kartläggningen ska även ge svar på vilka resurser i det offentliga och civila samhället målgruppen upplever att de kan få stöd ifrån. Med ungdomar avses personer mellan 13 och 25 år.

Uppdraget ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare ska flickor och unga kvinnor, unga homo-, bi- och transpersoner och ungdomar som tillhör de nationella minoriteterna särskilt uppmärksammas, eftersom psykisk ohälsa förekommer i högre utsträckning i dessa grupper.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2015.