Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram vägledande material Diarienummer: U2013/5292/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Östergötlands län att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetat med att förebygga och förhindra att flickor och kvinnor blir könsstympade samt vilket stöd dessa aktörer ger till de flickor och kvinnor som redan har utsatts för könsstympning. I uppdraget ingår att Länsstyrelsen i Östergötlands län ska hämta in kunskap om liknande arbete som pågår i andra länder.

Länsstyrelsen i Östergötland ska till Regeringskansliet redovisa en plan för ett genomförande för uppdraget senast den 15 februari 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 15 januari 2015. I slutrapporten ska förslag på fortsatt spridning av det vägledande materialet presenteras. I slutrapporten ska även en ekonomisk redovisning ingå.