Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Kungl. biblioteket att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker Diarienummer: Ku2013/2086/KO

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen vill att folkbiblioteken i ökad utsträckning kan tillhandahålla elektronisk litteratur och samtidigt kunna hantera kostnaderna för detta. En typ av elektroniskt material som utnyttjas i allt för liten utsträckning vid framför allt folkbiblioteken, är litteratur som inte är upphovsrättsligt skyddad.

Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att inleda en försöksverksamhet vars syfte är att göra det möjligt för externa distributörer att göra e-böcker tillgängliga via den nationella katalogen Libris. I uppdraget ingår även att säkerställa att upphovsrättsligt fri e-litteratur finns tillgänglig via Libris för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.

Kungl. biblioteket ska lämna en delredovisning av uppdraget den 1 maj 2014. En slutredovisning av uppdraget ska göras till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 februari 2015.