Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag angående förstudie om nordiskt samarbete om socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Diarienummer: S2013/6820/RU

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att:

1. Analysera för- och nackdelar med ett fördjupat eller breddat samarbete mellan de nordiska länderna inom miljömässigt och socialt ansvarsfull offentlig upphandling.

2. Kartlägga övriga nordiska länders intresse, att fördjupa befintligt samarbete eller utvidga samarbetet inom de aktuella områdena, genom att vända sig till relevanta myndigheter.

3. Rekommendera områden, inom miljömässigt och socialt ansvarsfull upphandling, som är lämpliga för ett eventuellt fördjupat samarbete mellan länderna.

4. Utreda och rekommendera lämpliga former för ett eventuellt samarbete.

5. Utreda och rekommendera hur ett framtida samarbete skulle kunna organiseras och lämpliga arbetsprocesser.

6. Utreda om ett eventuellt samarbete skulle kunna ske med hjälp av finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet

7. Redovisa sådant som Statskontoret i övrigt anser vara relevant inför bedömningen om ett eventuellt fördjupat nordiskt samarbete inom de aktuella områdena.

Uppgifterna 1–3 och 7 ska redovisas senast den 15 januari 2014 till Socialdepartementet medan uppgifterna 4–6 redovisas till Socialdepartementet senast den 28 mars 2014.