Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa Diarienummer: S2013/7759/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Försäkringskassan i uppdrag att i nära samråd med Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säkerställa en fortsatt gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Kunskapsutvecklingen ska utgå ifrån de planer som tagits fram inom ramen för det så kallade KUR-projektet.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2016. En delredovisning av uppdraget såvitt avser planering för hur kunskapsutveckling, medelsfördelning och stödstrukturer ska utformas från och med 2014 ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2014. Uppdraget ska därefter delredovisas såvitt avser insatser och resultat senast den 1 juni 2014 respektive den 1 juni 2015.