Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Diarienummer: S2013/7950/PBB

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att
- utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader i anslutning till en- och tvåbostadshus som enligt 9 kap. 4 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, är undantagna från kravet på bygglov,
- överväga om det finns ytterligare åtgärder, utöver de som Plangenomförandeutredningen har föreslagit i betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) och de åtgärder som redan anges i 9 kap. PBL, som kan vara lämpliga att undanta från det generella kravet på bygglov, samt
- se över behovet av författningsändringar med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 3537–12 från den 15 januari 2013.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Socialdepartementet senast den 1 juli 2014. Den del av uppdraget som avser att utreda förutsättningarna för att utöka den tillåtna storleken för sådana komplementbyggnader som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3 PBL ska redovisas senast den 12 december 2013.