Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att revidera och sprida utbildningsmaterial angående Sex mot ersättning Diarienummer: S2014/1694/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att revidera och sprida utbildningsmaterialet Sex mot ersättning. Utbildningsmaterialet ska rikta sig till relevanta verksamheter och göras tillgängligt på nätet och mobila enheter samt anpassas för självstudier. Utbildningsmaterialet ska utvecklas och revideras under 2014 och därefter spridas i samarbete med relevanta aktörer. I uppdraget ingår också att ta fram en plan för spridning av utbildningsmaterialet. Uppdraget ska ske i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län och i dialog med andra relevanta aktörer.

Socialstyrelsen publicerade 2011 utbildningsmaterialet Sex mot ersättning. Utbildningsmaterialet syftade till att ligga till grund för det fortsatta stödjande arbetet på nationell nivå gentemot yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn som utsatts för sexuell exploatering och människohandel. Mot bakgrund av regeringens nya handlingsplan anser regeringen att det är angeläget att utbildningsmaterialet revideras.

En delredovisning av uppdraget ska ske till Socialdepartementet senast den 1 december 2014. Redovisningen ska även innehålla en plan för hur materialet ska spridas under 2015. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet till Socialdepartementet senast den 20 december 2015.