Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet Diarienummer: S2014/4157/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. I uppdraget ingår bland annat att fortsätta arbetet med att följa upp väntetider enligt principen om patientens väg genom vården. Vidare ingår att göra årliga mätningar av väntetider inom till exempel cancervården och vid sjukhusbundna akutmottagningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2016.