Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten att redovisa underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 Diarienummer: Regeringsbeslut 12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen gav den 19 juni Försvarsmakten i uppdrag att senast den 28 november 2014 lämna underlag för regeringens försvarspolitiska proposition.

Underlaget ska utgå från Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid (Ds 2014:20).

I underlaget ska Försvarsmakten redovisa hur myndigheten, utifrån de i uppdraget angivna ekonomiska förutsättningarna, avser öka den operativa förmågan genom förslag avseende utveckling av krigsförbanden, personalförsörjningen samt materielförsörjning och logistik.