Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier Diarienummer: U2014/4128/S

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att i samarbete med Universitetskanslersämbetet utarbeta en detaljerad prognos över behovet av olika lärarkategorier. Utgångspunkten ska vara skolväsendets behov och hur många lärare och förskollärare som utbildas inom olika kategorier. Syftet är bl.a. att ge universitet och högskolor ett förbättrat underlag för dimensioneringen av sina lärar- och förskollärarutbildningar.