Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket om en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten.

De ekonomiska konsekvenserna av förslagen ska beräknas och redovisas. Om förslagen väntas innebära kostnadsökningar för det allmänna ska förslag lämnas på hur dessa kan finansieras.

Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheterna samråda med Statskontoret och övriga berörda myndigheter samt civila samhällets organisationer, bland annat Brottsofferjouren.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 november 2015.