Uppdrag att se över förutsättningar för samhällsmaster Diarienummer: N2014/3043/ITP

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att i enlighet med vad som närmare anges under rubriken Skälen för regeringens beslut se över och lämna förslag på hur s.k. samhällsmaster skulle kunna användas som ett komplement till den marknadsmässiga utbyggnaden för att bidra till förbättrade förutsättningar för mobila telefoni- och bredbandstjänster i områden som har bristfällig mobiltäckning och där marknadsmässig utbyggnad av infrastruktur för mobila telefoni- och bredbandstjänster inte bedöms ske.